Среда , 21 февраля 2024
Бизнес-Новости
Разное / Geodeziya – Geodeziya — Vikipediya

Geodeziya – Geodeziya — Vikipediya

Содержание

Geodeziya — Vikipediya

Geodeziya — yunan sözü olub, yerin bölünməsi deməkdir. Yerin bütövlükdə və yaxud onun ayrı-ayrı hissələrinin forma və ölçülərini, xəritə və planlarda yerin fiziki səthinin təsvirini almaq üçün eləcə də müxtəlif növ mühəndisi məsələlərin həllini təmin etmək üçün yer üzərində ölçmələrin yerinə yetirilmə metodlarını öyrənir.

Geodeziya — «Sferoidik geodeziya», «Fiziki geodeziya», «Peyk geodeziyası», «Geodezik astronomiya», «Kosmik geodeziya», «Geodeziya ölçmələrinin riyazi hesablanılması nəzəriyyəsi (Tarazılaşdırma nəzəriyyəsi)», «Topoqrafiya, «Tətbiqi (mühəndisi) geodeziya», «Alətşünaslıq və metrologiya», «Geodezik ölçmə metodları» kimi bölmələrdən ibarətdir.~~~~

Yerin Apollo 17-dən görünüşü

Geodeziyanın tarixi inkişafı

Geodeziya – qədim elmlər sırasına aiddir. Belə ki, hələ bizim eramızdan əvvəl IV – III minillikdə qədim Misirdə çoxlu sayda böyük ölçülü müdafiə qurğuları, istehkamları, suvarma sistemləri, piramidalar, eləcə də çoxlu sayda saraylar, məbədlər və digər tikililər inşa edilmişdir. Oxşar tikililərə qədim Çində, Hindistanda, Yunanıstanda da rast gəlinir. İsbat edilmişdir ki, geodeziya ölçmələri olmadan belə nəhəng tiklillərin tikilməsi qeyri – mümkün olardı. O zamanlarda, hətta qəbilələr öz torpaq sahələrini yer üzərində bölünməsi və qeydiyyatını həyata keçirmişdir ki, bu da geodeziya elminin qədimliyinə bir daha işarədir.

Geodeziyanın elmi məsələsi e.ə.VI – IV əsrlərdə Aristotel α Pifaqorun yerin kürə şəkilli olması haqqında söylədiyi fərziyyədən sonra meydana çıxmışdır. Elmi məsələnin həlli istiqamətində yəni yer kürəsinin radiusunun təyini ilə bağlı ölçmə işləri e.ə. III əsrdə Eratosfen tərəfindən həyata keçirilmişdir. Eratosfen yerin kürə şəkilli olmasını nəzərə almaqla ilk xəritələri təsvir etdi. α, bu tarix (e.ə. III əsr) kartoqrafiya elminin yarandığı tarix sayılır. Yer kürəsinin radiusunu müasir nəticələrdən çox kiçik (0,9 km – 900 m) fərqlənməklə ilk təyin edənlər bizim eranın 827-ci ildə ərəblər olub. Geodeziya elmi çox ciddi şəkildə hərtərəfli inkişafa XVI əsrdən başlayaraq nail olmuşdur. Buna bir sıra səbəblər imkan vermişlər.

Bu səbəblərə XVI əsrdə İtalyan astronomu Qalileyin teleskopu kəşf etməsi XVII əsrdə xüsusi ölçülü qurğusunun vernyer α bu əsasda yeni geodeziya ölçmə alətlərinin yaranması səbəb olmuşdur. XVIII əsrdən başlayaraq bir sıra ölkələr o cümlədən Çar Rusiyası öz ərazisində geniş planaalma işinə başladı. İşlərinicraçısı kimi peterburqda 1822-ci ildə hərbi topoqrafiyalar korpusu yaranır. Həmin korpusun müdavinləri başda polkovnik Xodzko olmaqla bizim ərazimizdə də ilk elmi əsaslı geodeziya ölçmələri aparılmışdır.

Bu dövrdə Zaqafqaziyada məşhur olan Şamxor bazisi yaradılmış və ölkə ərazisində trianqulyasiya şəbəkəsi yaradılmışdır. Sovetlər dövründə geodeziya kartoqrafiya işlərini o cümlədən bugünkü Azərbaycan ərazisində 15 mart 1919-cu ildə Vladimir İliç Leninin sərəncamı ilə yaradılmış baş geodeziya idarəsi həyata keçirilmişdir. Sonralar bu idarənin əsasında 1936-cı ildə QUGK (ГУГК — Главное Управление Геодезиия и Картографии) Baş Geodeziya və Kartoqrafiya İdarəsi yaradıldı. QUGK (ГУГК — Главное Управление Геодезиия и Картографии)-un keçmiş SSRİ ərazisinin müxtəlif rayonlarında müəssisələri fəaliyyət göstərmişdir. O cümlədən 1971-ci ildən Bakıda 16 nömrəli müəssisə yaradılmışdır. 1971-ci ilə qədər olan dövrdə geodeziya və kartoqrafiya işlərinin Azərbaycan ərazisində Tbilisi (4) müəssisəsi, Moskva (7) müəssisəsi və digər ittifaq tabeçiliyində olan geodeziya və kartoqrafiya müəssisələri həyata keçirilmişdir.

16 nömrəli müəssisə 1986-cı ildə Azərbaycan Aerogeodeziya İstehsalat Birliyinə və nəhayət Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra 1991-ci ildə Dövlət Geodeziya və Kartoqrafiya Komitəsinə çevrildi. 2001-ci ildən Dövlət Geodeziya və Kartoqrafiya Komitəsi Torpaq Komitəsi ilə birləşərək Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi yaradıldı. 2015-ci ildə isə Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi ləğv edilərək, funksiyaları iki təşkilat — Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi (ETSN) və Əmlka Məsələləri Dövlət Komitəsi arasında bölüşdürüldü. Komitəin geodeziya və kartoqrafiya ilə əlaqədar funksiyaları ETSN-nə verilərək ETSN yanında Geodeziya və Kartoqrafiya üzrə Dövlət Agentliyi yaradıldı. Hazırda Azərbaycan ərazisində dövlət əhəmiyyətli geodeziya-kartoqrafiya siyasətini və işlərini Geodeziya və Kartoqrafiya üzrə Dövlət Agentliyi həyata keçirir. Azərbaycanda geodeziya kartoqrafiya yönümlü mütəxxəssis (Geodeziya və Kartoqrafiya mühəndisi) hazırlığı Bakı Dövlət Universitetində, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində və bir sıra kolleclərdə hazırlanır.

Mənbə[redaktə | əsas redaktə]

 • Bakı Dövlət Universiteti, Coğrafiya fakültəsi, Geodeziya və Kartoqrafiya kafedrası
 • Piriyev R.X. Geodezihyanın əsasları və topoqrafiya. Bakı, 1994.
 • Məmmədov Q.Ş, Əhmədov İ.H. Geodeziya. Bakı, 2002.

az.wikipedia.org

что это за наука? Геодезия и картография

На свете существует много наук. Одна из них – геодезия. Что это за наука? Что она изучает? Где можно ей научиться? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в этой статье.

Геодезия – что это?

Как и астрономия, геодезия – это одна из древнейших наук. Однако если об астрономии знает каждый школьник, то о такой науке, как геодезия, большинство людей никогда не слышали. А в то же время без использования геодезических знаний развитие современного общества немыслимо.

Геодезия – что это? Что собой представляет эта наука? Если сказать кратко, то это наука об изучении и измерении поверхности Земли.

Геодезия – это наука о том, как производить измерения на поверхности земли, которые проводятся с целью изучения форм и размеров Земли, а также для изображения всей планеты и ее частей на планах и картах. Кроме того, геодезия занимается методами специальных измерений, которые необходимы для решения экономических и инженерных задач.

Отрасли геодезии

Геодезия – что это? Это наука, которая динамично развивается. Так, в процессе развития науки и техники она разделилась на ряд дисциплин.

Высшая геодезия изучает размеры и форму Земли, а также методы, с помощью которых можно с высокой точностью определить координаты точек поверхности планеты и изобразить их на плоскости.

Изучением размеров и форм земной поверхности с целью изображения ее на картах, профилях и планах занимается раздел геодезии — топография.

Геодезия и картография изучают процессы и методы создания и использования разнообразных карт.

Фотограмметрия занимается решением задач измерения по космическим и аэрофотоснимкам для разнообразных целей, например для обмеров сооружений и зданий, для получения планов и карт и прочее.

Прикладная, или инженерная, геодезия изучает целый комплекс геодезических работ, которые выполняются при строительстве, изысканиях и эксплуатации разнообразных сооружений и зданий.

Геометрическое соотношение между точками поверхности земли с помощью искусственных спутников Земли изучает космическая геодезия. Сейчас, в связи с тем, что появились новые достижения в области техники измерений и наблюдений, к числу исследований на Земле прибавились еще и проблемы решения научных задач по изучению размеров и формы Луны, а также остальных планет Солнечной системы и их полей гравитации.

Морская геодезия и картография занимаются решением как научных, так и прикладных геодезических задач на море. Главной задачей было и остается определение поверхности Земли и ее гравитационного поля в морях и океанах. Морская геодезия решает следующий ряд задач: строительство гидротехнических сооружений, эксплуатация и разведка подводных ресурсов и прочее. Однако важнейшей задачей подобного обеспечения является картографирование, которое сопровождается фотографированием, и геодезическая привязка.

Развитие геодезии как науки

Геодезия, как и многие другие науки, возникла в глубокой древности. Прогресс в точных и естественных науках, изобретение телескопа, маятника и прочих инструментов – все это способствовало ее развитию.

Однако стоит отметить, что за последние полвека эта наука добилась больших успехов, чем за все время своего существования. Это связано, например, с тем, что инженерная геодезия теперь может получить данные с искусственных спутников, а также с тем, что появилось множество электронных измерительных приборов и электронно-вычислительных машин.

Современный компьютер позволяет провести анализ огромного объема информационных данных, применить новые математические разработки, которые дали новый импульс развитию теоретический геодезии, проходящему параллельно с прогрессом теории информации и математики.

Прикладная геодезия: аспекты

Геодезические данные используются в различных областях, например в навигации, картографии и землепользовании. Что они позволяют узнать? Например, определить местоположение буровых платформ на шельфе, зону затопления после сооружения плотины, точное положение административных и государственных границ разного рода и прочее. Стратегические системы наведения и навигация в равной степени зависят от того, насколько точна информация о положении цели и адекватности физических моделей, которые описывают гравитационное поле Земли. Измерения, полученные геодезистами, используются при изучении тектоники плит и сейсмологии. При поиске многих полезных ископаемых (в том числе и нефти) применяется гравиметрическая съемка.

Где получить профессию геодезиста?

Сегодня в России существует большое количество учебных заведений, которые позволят получить профессию геодезиста. В области этой науки на разных уровнях освоения этой достаточно сложной специальности может работать специалист, который окончил как среднее учебное заведение – техникум или колледж геодезии, — так и высшее – академию, институт или университет.

Образование в этой сфере можно выбрать на свой вкус. Будущий специалист может окончить специализированный университет или институт геодезии. Например, МИИГАиК – это один из самых старейших и престижных специализированных вузов в России. Или же можно получить среднее образование: пойти учиться в Санкт-Петербургский или Новосибирский техникум геодезии и картографии.

После окончания средне-специального учебного заведения по специальности «геодезист» выпускник может рассчитывать на должность помощника геодезиста или техника-геодезиста. Кроме того, при желании он может продолжить совершенствовать свои знания в этой области, поступив в высшее учебное заведение.

Окончание вуза дает выпускнику право на самостоятельную работу, а окончание аспирантуры позволяет дальше продвигаться в карьере в научном и практическом направлении.

Чем занимается геодезист?

Среди многообразия видов деятельности можно выделить следующие направления:

 • Геодезист может заниматься наблюдением и измерением изменения земной поверхности как на локальном, так и на глобальном уровне.
 • Выполнять различные измерения ландшафта.
 • Составлять топографические планы и карты.
 • Создавать водные, лесные, земельные и прочие виды кадастров.
 • Заниматься определением и обозначением государственных границ.
 • Готовить отчеты о проведенных исследованиях.

Что сдавать, чтобы поступить на геодезиста?

Школьнику, который собирается в будущем посвятить себя геодезии, необходимо максимально хорошо знать некоторые общеобразовательные предметы, например математику, географию, русский язык, историю, обществознание, а также информатику и информационно-коммуникационные технологии. Как правило, именно эти дисциплины сдают на вступительных экзаменах в средних и высших учебных заведениях по геодезическим специальностям.

При поступлении на специальность, связанную с геодезией, обычно сдают какие-то три из шести вышеперечисленных предметов, однако какие именно предметы это будут – зависит от учебного заведения, факультета и вида специальности.

Принимать экзамены могут по результатам ГИА или ЕГЭ или же провести тестирование для абитуриентов по всем предметам, кроме истории и обществознания – они принимаются устно.

Некоторые колледжи и техникумы вообще не требуют сдачи вступительных экзаменов. Примером служит Новосибирский техникум геодезии и картографии, или НТГиК. В этом учебном заведении готовят специалистов по следующим специальностям: прикладная геодезия (геодезист-техник), картография (техник-картограф) и аэрофотогеодезия (аэрофотогеодезист-техник).

Востребованность профессии на рынке труда

Специалисты в области геодезии и картографии нередко требуются в разнообразных видах производства. Поэтому в вузовской и среднеспециальной подготовке этих специалистов наблюдается наличие разных уклонов, которые в дальнейшем определят практическую направленность работы геодезиста. Кроме того, на это накладывают отпечаток еще и традиции, которые исторически сложились в стенах учебного заведения.

Неудивительно, что существующие вузы готовят студентов по-разному. В любом учебном заведении есть своя специфика подбора уже имеющихся направлений по специальности. Однако любой вуз, техникум или колледж даст фундаментальную подготовку, которая в дальнейшем даст возможность изменить направление работы, переквалифицироваться и перейти на смежную специализацию.

Таким образом, можно сделать вывод, что геодезия сегодня является одной из интереснейших и развивающихся наук. Каждый специалист сможет найти себя в ней.

fb.ru

Геодезическая компания в Москве — Геодезия+

ООО «Геодезия+» специализируется на выполнении геодезических изысканий в Москве и в Московской области. Мы способствуем решению конкретных ситуаций в земельных правоотношениях. Клиентов ждет персональный подход и конкурентные по столице цены.

Штат геодезической фирмы включает компетентных инженеров-геодезистов, картографов, сметчиков, проектировщиков, владеющих всеми методами работы во всех сферах геодезии. Мы стремимся к тому, чтобы сотрудничая с нами, наши заказчики снизили количество затраченного времени на оформление исходно-разрешительных, градостроительных, проектных документов и проведение спектра кадастровых мероприятий.

Основные услуги «Геодезия+»:

 • выполнение топосъемки;
 • геодезическое сопровождение строительных работ;
 • земельно-кадастровые работы;
 • оформление земельного участка в собственность;
 • прочие геодезические услуги.

Применение лицензионной геодезической техники значительно экономит время на достижение поставленной цели. Специалисты компании активно пользуются передовыми технологиями, что увеличивает эффективность и качество работ и дает возможность выполнить задачу точно в срок, прописанный в договоре.

Отделы в геодезической компании «Геодезия+»

Работа в компании выполняется комплексно сотрудниками различных отделов, действующих в одной слаженной команде.

Отдел геодезии выполняет инженерно-геодезические изыскания. В отдел обращаются клиенты, заказывающие топографическую съемку, сопровождение строительных работ, контрольно-исполнительную съемку и прочие виды услуг. При съемочных (полевых) работах инженеры фирмы пользуются высокоточным геодезическим оборудованием, включая комплекты RTK, позволяющие справляться с поставленными задачами в сжатые по времени сроки.

Отдел картографии составляет топографические планы и карты. Все задачи выполняются в специальных программных комплексах. ООО «Геодезия+» пользуется только лицензионным программным обеспечением, что внушает уверенность в качестве и точности проводимых мероприятий.

Отдел согласований занимается поиском подземных коммуникаций на местности, согласованием топопланов с балансодержателями сетей подземных коммуникаций. Поиск коммуникаций выполняется с применением современных приборов подземного поиска. Землеустроительный отдел выполняет геодезические и кадастровые работы. У нас работают кадастровые инженеры с профильным геодезическим и юридическим образованием и многолетним профессиональным опытом.

Наша геодезическая компания оказывает широкий комплекс услуг, позволяющий выполнять даже сложные задачи. Сотрудники «Геодезия+» предлагают клиентам нестандартные варианты их разрешения. Технологии выполнения геодезических изысканий, цены, сертификаты, лицензии предлагаем посмотреть на нашем сайте. Всю дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (495) 548-56-25 или по форме обратной связи.

Преимущества

 • Адекватное соотношение качества и цены услуг;

 • Гарантия качества выполняемых работ;

 • Возможность экономии финансовых средств, а также времени;

 • Применение новейшего электронного и оптического оборудования;

 • Надежное и пунктуальное сотрудничество;

 • Высокая квалификация сотрудников компании.

Наши клиенты

 • Администрация поселения Московский

 • Касторама

 • Газпром социнвест

 • Жилстройэнерго-М

 • МОРТОН

 • МОРТОН

 • Национальная Девелоперская Компания

 • ОБУХОВ

 • ПИК группа

Заказать геодезические услуги и работы

Особенности работы геодезической фирмы

Геодезическая компания «Геодезия+» четко планирует свои работы, поэтому можно выделить несколько отделов в фирме, а именно:

 • непосредственно отдел геодезии, который занимается различными инженерно-геодезическими изысканиями и работами. В этом отделе клиенты могут заказать выполнение топографической съемки, сопровождение строительства, контрольно-исполнительную съемку и другие работы. При производстве съемочных (полевых) работ наши инженеры используют современное геодезическое оборудование. Каждая бригада укомплектована электронными тахеометрами и комплектами системы глобального позиционирования GPS, в том числе комплектами RTK, что позволяет на порядок сократить сроки выполнения работ. Полученные в полевых условиях результаты измерений обрабатываются в специальных программных комплексах и затем передаются в отдел картографии или в землеустроительный отдел для дальнейшей обработки.
 • отдел картографии занимается составлением топографических планов и карт. Все работы проводятся в специальных программных комплексах. Компания ООО «Геодезия+» использует только лицензионное программное обеспечение, что позволяет нам быть уверенными в качестве и точности выполняемых работ.
 • отдел согласований. Специалисты этого отдела производят поиск подземных коммуникаций на местности, а также согласовывают топографические планы с балансодержателями сетей подземных коммуникаций. Поиск коммуникаций производится соверменными приборами подземного поиска. К ним относятся георадары, трассоискатели и генераторы различных модификаций. После нанесения на топографический план найденных коммуникаций, специалисты отдела сдают составленные топографические планы на проверку в эксплуатирующие службы.
 • землеустроительный отдел занимается геодезическими и кадастровыми работами. Сотрудниками этого отдела являются Кадастровые инженеры имеющие профильное геодезическое и юридическое образование, а также огромный многолетний опыт работы. Все Кадастровые инженеры имеют соответствующие аттестаты. Кадастровые инженеры формируют межевые планы земельных участков (межевой план по уточнению границ земельного участка, межевой план по разделу или объединению земельного участка, межевой план по перераспределению земельных участков и др., технические планы на объекты капитального строительства (здания, строения, сооружения, коммуникации), схемы по выбору земельного участка, материалы для суда и многое другое. Нужно помнить, что геодезическая компания не просто выполняет работы, но и посвящает клиента в тонкости. Сотрудники этого отдела помогут оформить земельный участок в собственность и сформируют для этого все необходимые документы. Правильно составленный межевой или технический план – это гарантия отсутствия спорных моментов, проведения различных сделок без проволочек.

Геодезическая компания предлагает широкий комплекс услуг, которые позволяют решать проблемы любой сложности. Специалисты компании индивидуально подходят к решению самых разных задач, предлагая клиентам нестандартные и выгодные решения.

Образцы выполняемых работ

Лицензии и сертификаты

Заказать геодезические услуги и работы

Схема проезда г. Москва

Схема проезда МО

ooogeodeziya.su

это.. Геодезические работы. Геодезия в строительстве

Точные науки даже до их «официального» появления играли в жизни человека огромную роль. Так, без примитивной геометрии нельзя было построить мало-мальски сложный дом, да и без столь же простой математики сделать это было весьма проблематично. К тому же разряду относится и геодезия (хоть и представляет естественные науки). Это и неудивительно, ведь разметкой земли человек начал заниматься с древнейших пор.

Научное определение

Кстати, а как можно расшифровать название этой научной дисциплины? Сам термин «геодезия» – это конгломерат двух греческих слов. Первое из них ge, что значит земля, а второе – dazomai, — как несложно предположить, означает «разделять, делить». Если попытаться перевести название абсолютно дословно, то получится «землеразделение». В принципе, во времена первоначального зарождения и развития геодезии такой перевод полностью соответствовал истине.

Так, египтяне за много веков до нашей эры уже проводили сложные геодезические измерения, строя свои знаменитые пирамиды и оросительные каналы.

Развитие науки

Но геодезия – это более сложная наука, что напрямую связано с ее развитием под влиянием окружающего мира. Дело в том, что человеческая цивилизация росла и развивалась, ей были нужны все более и более точные способы измерения земли. Да и сами задачи, которые ставила перед геодезией жизнь, становились все более сложными и значительными.

Определение термина в современном мире

Так как сегодня понимают термин «геодезия»? Это наука, которая занимается изучением способов землемерия, определения размеров и формы участков местности. Именно ученые-геодезисты занимаются разработкой новых способов нанесения целых континентов на карту.

Кроме того, геодезия учит нас разнообразным способам измерения пространства не только на поверхности нашей планеты, но также под водой, над землей и даже в космическом пространстве и на других планетах. Словом, это весьма разнообразная научная отрасль.

Весьма известный ученый Витковский дал такое определение: «Нужно сказать, что это – одна из наиболее полезных отраслей знания; ведь все существование наше ограничено просторами Земли, изучать структуру и устройство которой нам необходимо в той же степени, что и человеку узнавать что-то новое о том доме, где он живет».

Основные задачи

Заметим, что задачи геодезии крайне разнообразны, так как наука эта постоянно развивается, в нее добавляются все новые и новые термины. Кроме того, в настоящее время происходит полная компьютеризация многих отраслей знаний, что не могло не сказаться и на развитии самой геодезии. Проще говоря, ее задачи делятся на две большие группы. Первая – фундаментальные. К ним относятся следующие работы:
 • Определение размеров, конфигурации и протяженности гравитационного поля Земли. В этом случае чрезвычайно важен дирекционный угол. В геодезии так называется определение ориентира из космоса (очень упрощенное определение).
 • Распределение единой системы координат по территории государства, континента или планеты в общем.
 • Изображение участков земли на различных топографических планах, картах и в атласах.
 • Кроме того, геодезисты занимаются изучением крупномасштабных смещений участков земной коры.

Работы прикладного характера

Таким образом, ко второй группе задач в настоящее время относятся следующие типы работ:

 • Чрезвычайно важен процесс создания и внедрения ГИС, то есть геоинформационных систем.
 • Сюда же входит создание и регистрация различных видов кадастровых планов: земельного, водного и т. д.
 • Геодезическое и топографическое обеспечение государства в целом.
 • Демаркация государственной границы, участие в решении спорных вопросов, где требуется геодезия. Карты, составленные грамотными специалистами, могут оказаться решающим аргументом во многих спорах.
 • Создание и повсеместное распространение общепринятых стандартов в отрасли цифрового картографирования.
 • Соответственно, сюда же относится разработка самих электронных карт местности, а также наполнение их всеми необходимыми данными.
 • Именно на геодезистах лежит работа по наработкам технологий в области спутникового определения координат и их точной привязке к реальной местности.
 • Наконец, создание комплексных геодезических атласов России и прочих государств.

Разделение на отрасли

Так как геодезия к настоящему времени чрезвычайно усложнилась, было принято решение поделить ее на несколько самостоятельных наук, которые порой изучают совершенно разные сферы знания. Давайте перечислим их более подробно и дадим краткую характеристику каждой:
 • Высшая геодезия. Это основа основ. В рамках данной науки изучается размер, форма, строение Земли, ее координаты в космическом пространстве и характеристики ее же гравитационного поля. Именно эта отрасль занимается наложением системы координат на государство, континент или всю поверхность планеты. Кроме того, ученые в этой области изучают сдвиги земной коры с древнейших времен и по настоящее время, а также узнают о характеристиках гравитационного поля разнообразных небесных тел: от звезд до крупных астероидов. Отраслью также изучаются системы координат в геодезии.
 • Топография. Опять-таки, термин создан из двух греческих слов: «топос» — место, «графо» – писать, записывать. Если переводить дословно, то получается «изучение, описание местности». Соответственно, данная отрасль создает новые способы и приемы для нанесения очертаний земной поверхности на планы, атласы и карты.
 • Картография. Тесно соотносится с предыдущей наукой. Изучает способы создания и использования все тех же карт, атласов и топографических планов.
 • Фотограмметрия. Как можно понять из названия, данная наука изучает методы создания геодезических документов (описанных выше) посредством фотографической съемки поверхности Земли с самолета или вертолета (или спутника).
 • Инженерная отрасль (геодезия в строительстве). Наиболее популярная в данный момент отрасль, так как ее специалисты проводят геодезические изыскания перед началом возведения любых инженерных сооружений на местности.
 • Маркшейдерия (подземная геодезия). Вотчина шахтеров, так как изучаются и создаются новые способы проведения измерений в подземных выработках и шахтах.

Конечно же, в большинстве случаев границы между всеми этими науками весьма и весьма размыты. К примеру, топография связана как с картографией, так и с высшей геодезией, а инженерная отрасль так и вовсе не может развиваться, не изучая дополнительно материалы всех связанных с ней наук.

Кому нужны практические результаты этой науки в повседневной жизни?

Если вы прочли все вышесказанное, то уже и сами убедились в том, насколько же разнообразны те задачи, которые приходится решать геодезистам ежедневно. Им необходимопостоянно выполнять массу требований как государственных, так и сугубо частных фирм, так как та же геодезия в строительстве сегодня используется повсеместно, да и подход к ней весьма строгий.

Даже при решении вопросов государственного масштаба ученым порой требуется несколько лет на проведение подробнейших изысканий, результаты которых нередко ставят точку в исторических притязаниях на те или иные территории. Разумеется, особенно важны в этом случае системы координат в геодезии, так как именно на их основе производится привязка к текущей местности.

О «милитаристской» составляющей

Собственно, все геодезические документы нужны всем категориям лиц, которые регулярно по долгу службы или работы перемещаются по земле и воде на большие расстояния: моряки и геологи, географы, проектировщики, строители и военные.

Особенно карты и прочие подобные документы нужны как раз-таки армии: это и строительство мощных инженерных укреплений, и стрельба на сверхдальние расстояния, да и запуск ракетной техники без этих данных невозможен. Наконец, невозможно себе представить планирование военных операций без точных карт и планов местности. Так что всем военным приходится знать хотя бы основы геодезии.

Прочие науки о Земле

Нужно особенно отметить, что это учение невозможно себе вообразить в отрыве от прочих наук, которые занимаются изучением нашей планеты. Так, особенно важны физика, геология и геофизика, которые могут объяснить особенно сложные и важные процессы, протекающие как на поверхности нашей планеты, так и под ней. Без океанографии невозможно изучить принципы движения участков земной коры. Даже ботаника – и та может оказаться крайне полезной.

Удивительно, насколько многогранной может оказаться геодезия! Работа специалистов также требует глубокого знания математики и геометрии, без которых было бы невозможно проводить даже примитивные расчеты. Но геодезия лидирует среди всех этих отраслей, так как позволяет отслеживать этапы развития всей нашей планеты и формирование ее текущего облика, причем с учетом не только естественных, но и искусственных форм рельефа.

Связь с другими отраслями научного знания

Кроме того, наука эта постоянно развивается, впитывая в себя те знания, которые дают человеку прочие отрасли. К примеру, физики изобрели лазер. Со временем это привело к разработке и созданию ценнейших приборов, без которых сложно себе представить современного геодезиста: лазерных нивелиров и светодальномеров.

Что же касается тех же сверхточных измерений движения тектонических плит, то их было бы физически невозможно выполнить, если бы не быстрое развитие электроники и производства.

Наконец, быстрое развитие информационных технологий и программирования дали геодезии такие возможности, о которых ранее приходилось только мечтать: так, можно создавать сложнейшие компьютерные модели, наглядно показывающие развитие облика планеты на протяжении столетий. В этом случае инженер-геодезист может почувствовать себя историком!

Ужесточение требований к современной геодезии

Строительство огромных уникальных инженерных сооружений требует от специалистов такой степени точности, которую ранее не использовали даже в математических расчетах. К примеру, при строительстве Большого Адронного коллайдера специалистам приходилось учитывать смещения на сотые доли миллиметра при длине некоторых конструкций далеко за километр!

Кроме того, именно от результатов работы геодезистов зависит, будут ли люди жить в каких-то регионах Земли, которые считаются потенциально сейсмоопасными.

Основные типы работ

После прочтения всего этого наверняка возникнет вопрос о том, какие же геодезические работы необходимо произвести, чтобы получить все эти ценные сведения. О, их довольно много, но мы опишем наиболее распространенные и постоянно выполняемые. Вот их краткий перечень:

 • Геодезические разбивочные работы. В этом случае специалисты занимаются построением разбивочной схемы с привязкой к местности, а также прочими операциями, которые помогают осуществить привязку к местности любых этапов строительных работ: начиная от рытья котлованов и заканчивая сдачей объекта в эксплуатацию.
 • Исполнительные съёмки. По мере того как возводится здание или иное инженерное сооружение, требуется проведение специального комплекса работ. Обязательной и постоянной съемке подлежат все части сооружения, от которых зависят устойчивость и прочностные характеристики всей конструкции в целом. Точность, которая требуется при этом, ни в коем случае не должна быть ниже той, которая требовалась при разметке местности перед началом строительства.
 • Инженерно-геодезические изыскания. В этом случае инженер-геодезист должен провести целый комплекс работ, направленных на предварительное изучение рельефа той местности, где планируется начинать возведение инженерных сооружений. Включает в себя не только построение модели местности, но и синхронизацию рельефа и внешнего облика здания, которое будет возведено.
 • Создание геодезических сетей. Реконструкция, создание сети, а также планирование, разработка новых методов работ в этой сфере.
Как видите, геодезические работы не только весьма разнообразны, но и чрезвычайно важны на всех этапах строительства.

fb.ru

geodeziya — Викисловарь

См. также geodeziýa.

Содержание

 • 1 Азербайджанский
  • 1.1 Морфологические и синтаксические свойства
  • 1.2 Произношение
  • 1.3 Семантические свойства
   • 1.3.1 Значение
   • 1.3.2 Синонимы
   • 1.3.3 Антонимы
   • 1.3.4 Гиперонимы
   • 1.3.5 Гипонимы
  • 1.4 Родственные слова
  • 1.5 Этимология
  • 1.6 Фразеологизмы и устойчивые сочетания
 • 2 Узбекский
  • 2.1 Морфологические и синтаксические свойства
  • 2.2 Произношение
  • 2.3 Семантические свойства
   • 2.3.1 Значение
   • 2.3.2 Синонимы
   • 2.3.3 Антонимы
   • 2.3.4 Гиперонимы
   • 2.3.5 Гипонимы
  • 2.4 Родственные слова
  • 2.5 Этимология
  • 2.6 Фразеологизмы и устойчивые сочетания
В азерб. Википедии есть страница «geodeziya».

Морфологические и синтаксические свойства[править]

падежед. ч.мн. ч.
Им.geodeziyageodeziyalar
Р.geodeziyanıngeodeziyaların
Д.geodeziyayageodeziyalara
В.geodeziyanıgeodeziyaları
М.geodeziyadageodeziyalarda
Исх.geodeziyadangeodeziyalardan

ge-o-de-zi-ya

Существительное.

Корень: .

Произношение[править]

Семантические свойства[править]

Значение[править]
 1. геодезия ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
Синонимы[править]
Антонимы[править]
Гиперонимы[править]
Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Ближайшее родство

Этимология[править]

От др.-греч. γεωδαισία «землеизмерение» от др.-греч. γεω- из др.-греч. γῆ (др. формы γέα, γαῖα) «земля» + др.-греч. δαίω «делить, разрезать»

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Для улучшения этой статьи желательно:
 • Добавить описание морфемного состава с помощью {{морфо}}
 • Добавить транскрипцию в секцию «Произношение» с помощью {{transcriptions}}
 • Добавить пример словоупотребления для значения с помощью {{пример}}
 • Добавить синонимы в секцию «Семантические свойства»
 • Добавить гиперонимы в секцию «Семантические свойства»
В узб. Википедии есть страница «geodeziya».

Морфологические и синтаксические свойства[править]

падежед. ч.мн. ч.
Им.geodeziyageodeziyalar
Р.geodeziyaninggeodeziyalarning
Д.geodeziyagageodeziyalarga
В.geodeziyanigeodeziyalarni
М.geodeziyadageodeziyalarda
Исх.geodeziyadangeodeziyalardan
Принадлежность
1-е лицо ед. ч. (мой)
Им.geodeziyamgeodeziyalarim
Р.geodeziyamninggeodeziyalarimning
Д.geodeziyamgageodeziyalarimga
В.geodeziyamnigeodeziyalarimni
М.geodeziyamdageodeziyalarimda
Исх.geodeziyamdangeodeziyalarimdan
2-е лицо ед. ч. (твой)
Им.geodeziyanggeodeziyalaring
Р.geodeziyangninggeodeziyalaringning
Д.geodeziyanggageodeziyalaringga
В.geodeziyangnigeodeziyalaringni
М.geodeziyangdageodeziyalaringda
Исх.geodeziyangdangeodeziyalaringdan
3-е лицо ед. ч. (его)
Им.geodeziyasigeodeziyalari
Р.geodeziyasininggeodeziyalarining
Д.geodeziyasigageodeziyalariga
В.geodeziyasinigeodeziyalarini
М.geodeziyasidageodeziyalarida
Исх.geodeziyasidangeodeziyalaridan
1-е лицо мн. ч. (наш)
Им.geodeziyamizgeodeziyalarimiz
Р.geodeziyamizninggeodeziyalarimizning
Д.geodeziyamizgageodeziyalarimizga
В.geodeziyamiznigeodeziyalarimizni
М.geodeziyamizdageodeziyalarimizda
Исх.geodeziyamizdangeodeziyalarimizdan
2-е лицо мн. ч. (ваш)
Им.geodeziyangizgeodeziyalaringiz
Р.geodeziyangizninggeodeziyalaringizning
Д.geodeziyangizgageodeziyalaringizga
В.geodeziyangiznigeodeziyalaringizni
М.geodeziyangizdageodeziyalaringizda
Исх.geodeziyangizdangeodeziyalaringizdan
3-е лицо мн. ч. (их)
Им.geodeziyasigeodeziyalari
Р.geodeziyasininggeodeziyalarining
Д.geodeziyasigageodeziyalariga
В.geodeziyasinigeodeziyalarini
М.geodeziyasidageodeziyalarida
Исх.geodeziyasidangeodeziyalaridan

ge-o-de-zi-ya

Существительное.

Корень: .

Произношение[править]

Семантические свойства[править]

Значение[править]
 1. геодезия ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
Синонимы[править]
Антонимы[править]
Гиперонимы[править]
Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Ближайшее родство

Этимология[править]

От др.-греч. γεωδαισία «землеизмерение» от др.-греч. γεω- из др.-греч. γῆ (др. формы γέα, γαῖα) «земля» + др.-греч. δαίω «делить, разрезать»

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Для улучшения этой статьи желательно:
 • Добавить описание морфемного состава с помощью {{морфо}}
 • Добавить транскрипцию в секцию «Произношение» с помощью {{transcriptions}}
 • Добавить пример словоупотребления для значения с помощью {{пример}}
 • Добавить синонимы в секцию «Семантические свойства»
 • Добавить гиперонимы в секцию «Семантические свойства»

ru.wiktionary.org

Что такое геодезия?

 

Геодезия — это наука об измерениях на поверхности земли и математической обработки этих измерений. Ученые геодезисты вносят большой вклад в разработку карт поверхности земли и детального плана городов. Именно они точно рассчитывают сколько метров занимает то или иное здание на плоскости и как лучше его отобразить на бумаге. Они позволяют узнать: скорость движения литосферных плит, расстояние между объектами, корректируют уже готовые карты и сравнивают их с теми, что были начерчены много лет назад.

Профессия — геодезист

Если бы не было этой профессии, то в наш мир не пришли бы навигаторы и электронные карты. Мы не смогли бы рассчитать примерную скорость движения автомобиля и не узнали бы по какому пути нам пройти, что бы добраться до нужного места. Именно геодезисты научили нас ориентироваться на местности при помощи компаса и карты, и рассчитывать расстояния на бумаге с помощью подручных средств ( линейки и циркуля).
На сегодняшний день геодезисты выполняют еще одну важную роль. Они помогают проектировать строящиеся сооружения. Измеряют угол наклона поверхности земли и вычисляют как лучше разместить строение на местности. Кроме того, благодаря специальному оборудованию стало возможным построение высотных зданий на лесной или степной местности, имеющей сильные неровности. При помощи этой чудо — науки можно просмотреть будущее расположения здания в электронном виде, определив его высоту, ширину и даже примерное количество материалов, необходимых на его постройку. Сегодня эта наука участвует в разработке дизайна жилых помещений и зеленых площадок. Связано это с тем, что она помогает просмотреть предварительный результат и в случае необходимости внести поправки в работу.
Уже из этого перечня задач геодезии видно, что она решает вопросы касающиеся самых разных отраслей. Кроме того, перед геодезией стоят и долгосрочные задачи. Например, это определение будущего размера Земли и ее гравитационного поля, изучения движений земной коры, а так же размеры и гравитационные поля других планет солнечной системы.
А выполняют они свою работу при помощи специальных приборов, не встречающихся ни в одной другой деятельности. Это и спутниковый геодезический приемник, позволяющий определять расположение объекта за 10-20 секунд поле приема сигнала, и тахеометры, и оптические нивелиры позволяющий проводить контроль за установкой опалубок, опор и фундаментов, и радиомодем, помогающий создавать высокочастотный канал.
Таким образом, геодезия занимает очень важное место в жизни и развитии человека и оказывает на него непосредственное влияние.

 

 • < Назад
 • Вперёд >

zembr.ru

geodeziýa — Викисловарь

См. также geodeziya.

Содержание

 • 1 Туркменский
  • 1.1 Морфологические и синтаксические свойства
  • 1.2 Произношение
  • 1.3 Семантические свойства
   • 1.3.1 Значение
   • 1.3.2 Синонимы
   • 1.3.3 Антонимы
   • 1.3.4 Гиперонимы
   • 1.3.5 Гипонимы
  • 1.4 Родственные слова
  • 1.5 Этимология
  • 1.6 Фразеологизмы и устойчивые сочетания

Морфологические и синтаксические свойства[править]

падежед. ч.мн. ч.
Им.geodeziýageodeziýalar
Р.geodeziýanyňgeodeziýalaryň
Д.geodeziýageodeziýalara
В.geodeziýanygeodeziýalary
М.geodeziýadageodeziýalarda
Исх.geodeziýadangeodeziýalardan

ge-o-de-zi-ýa

Существительное.

Корень: -geodeziýa-.

Произношение[править]

Семантические свойства[править]

Значение[править]
 1. геодезия ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
Синонимы[править]
Антонимы[править]
Гиперонимы[править]
Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Ближайшее родство

Этимология[править]

От др.-греч. γεωδαισία «землеизмерение» от др.-греч. γεω- из др.-греч. γῆ (др. формы γέα, γαῖα) «земля» + др.-греч. δαίω «делить, разрезать»

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Для улучшения этой статьи желательно:
 • Добавить транскрипцию в секцию «Произношение» с помощью {{transcriptions}}
 • Добавить пример словоупотребления для значения с помощью {{пример}}
 • Добавить синонимы в секцию «Семантические свойства»
 • Добавить гиперонимы в секцию «Семантические свойства»

ru.wiktionary.org

Check Also

Н хилл: Наполеон Хилл — Новинки книг 2020 – скачать или читать онлайн

Содержание Наполеон Хилл «Десять законов процветания» Наполеон Хилл «Десять законов процветания» Читать «Закон успеха» — …

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *